Об отмене доверенности

Дом

Осымен "Basel" сақтандыру компаниясы АҚ (бұдан әрі-қоғам) Серік Мұхтарұлы Әміреновке, "Basel" сақтандыру компаниясы АҚ қызметкерлеріне, қоғамның үшінші тұлғаларына, клиенттері мен контрагенттеріне, сақтанушыларға, сақтандырылушыларға, қоғаммен жасалған сақтандыру шарттары бойынша пайда алушыларға, қоғамның сақтандыру агенттеріне қоғамның берілген сенімхаттардың күшін жоятыны туралы хабарлайды Әміренов Серік Мұхтарұлының есімі, 29.12.2022 ж. № 75-юр сенімхатын қоса алғанда


Серік Мұхтарұлы Әміреновтің атына қоғам берген сенімхаттар 02.02.2023 ж. 11 сағат 00 минуттан бастап қолданысын тоқтатады.


Серік Мұхтарұлы Әміреновтің осы хабарлама жіберілгеннен кейін оның атына қоғам берген сенімхаттар негізінде жасаған әрекеттері нәтижесінде туындаған құқықтар мен міндеттердің заңды күші болмайды және заңды салдарға әкеп соқпайды.